אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. אדם אחר שאינו יכול, בדרך קבע או ארעית, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו מוגדר כ-"חסוי". בית המשפט הוא הגוף האמון על רכושו של החסוי והוא זה שקובע מי יהיה האפוטרופוס לענייניו. עוד על אפוטרופסות בויקיפדיה